ash wood چوب اش یک چوب بسیار زیبا و گرانقیمت گره چینی مشبک ، معرق ، کهنه کاری ، اتشکاری ، چلنگری ، نقاشی چوب ، سایت جامع پیمانکاران ، ساختمان ،چوب ، چوب کاج ، چوب معرق ، نجاری و درودگری ، فن و هنر ایران زمین ، طراح و سازنده کلبه های چوبی . درب چوبی سفارشی ٰ درب های قدیمی ٰ کفپوش ٰ لمبه و دیوار کوبی ، تابلو های چوبی و معرق خورده چوب و سرامیک ٰ، رنگ چوب ، رنگ کاری ،هنر چوب،گره چینی ، منبت ، میناکاری، هنر های سنتی ، نمای چوبی تهران مبل مبلمان مبلسازان درب چوبی و ... همه چیز در سایت درودگران تهران
تاریخ : ۱۳٩۳/٦/۳۱
نویسنده : { فربد حیدری } Farbod Heidari
نظرات ()

تاریخ هنر اسلامی  -  عرفان هندسی

 تاریخ هنر اسلامی  -  عرفان هندسی

 «کریستین پرایس» در کتاب تاریخ هنر اسلامی درباره آغاز هنر اسلامی چنین می نویسد: «داستان هنر اسلامی با بانگ پیروزی الله اکبر آغاز می شود».

کلمات پایانی سخن پرایس، در واقع بیان حقیقت و باطن هنر اسلامی (الله اکبر) است. جهادی که در آغاز کلمات آمده است، مقام نفی کنندگی تفکر اسلامی را نسبت به صورت نوعی شرک آمیز هنر ملل و نحل بیگانه بیان می کند و معطوف به روح الله اکبر علم الهی است. ظاهر جلوه گاه باطن است. هنرهای اسلامی نمی تواند مجلای باطن الله اکبر نباشد.

روح هنر اسلامی سیر از ظاهر به باطن اشیاء و امور در آثار هنری است. یعنی هنرمندان اسلامی در نقش و نگاری که در صورت های خیالی خویش از عالم کثرت می بینند، در نظر او هر کدام جلوه حسن و جمال و جلال الهی را می نمایند. بدین معنی هنرمند همه موجودات را چون مظهری از اسماءالله می بیند و بر این اساس اثر هنری او به مثابه محاکات وابداع تجلیات وصورت ها و عکس های متجلی اسماءالله است.

در نظر هنرمند مسلمان به قول «غزالی»: «عالم علوی حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب و هرچه تناسب است، نمودگاری است از جمال آن عالم، چه هر جمال و حسن و تناسب که در این عالم محسوس است همه اثرات جمال و حسن آن عالم است. پس آوازخوش موزون و صورت زیبای متناسب هم شباهتی دارد از عجایب آن عالم».

به هر تقدیر جلوه گاه حقیقت در هنر، همچون تفکر اسلامی، عالم غیب و حق است. به عبارت دیگر، حقیقت از عالم غیب برای هنرمند متجلی است و به همین جهت، هنر اسلامی را عاری از خاصیت مادی طبیعت می کند. او درنقوش قالی، کاشی، تذهیب و حتی نقاشی، که به نحوی به جهت جاذبه خاص خود مانع حضور و قرب است، نمایش عالم ملکوت و مثال را که عاری از خصوصیات زمان و مکان و فضای طبیعی است می بیند. در این نمایش کوششی برای تجسم بعد سوم و پرسپکتیو دید انسانی نیست. تکرار مضامین و صورت ها، همان کوشش دائمی برای رفتن به اصل و مبدأ است. هنرمند در این مضامین از الگویی ازلی نه از صور محسوس بهره می جوید، به نحوی که گویا صور خیالی او به صور مثالی عالم ملکوت می پیوندد.

● توحید در طرح های هنری

نکته اساسی در هنر اسلامی که باید بدان توجه کرد عبارت است از «توحید». اولین آثار این تلقی، تفکر تنزیهی و توجه عمیق به مراتب تجلیات است که آن را از دیگر هنرهای دینی متمایز می سازد. زیرا هنرمند مسلمان از کثرت می گذرد تا به وحدت نائل آید. همین ویژگی تفکر اسلامی مانع از ایجاد هنر های تجسمی مقدس شده است. زیرا جایی برای تصویر مقدس و الوهیت نیست. انتخاب نقوش هندسی و اسلیمی و ختایی و کمترین استفاده از نقوش انسانی و وحدت این نقوش در یک نقطه، تأکیدی بر این اساس است.

ندیم و مطرب و ساقی همه اوست

خیال آب و گل در ره بهانه

طرح های هندسی که به نحو بارزی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را نمایش می دهد، همراه با نقوش اسلیمی که نقش ظاهری گیاهی دارند، آن قدر از طبیعت دور می شوند، که ثبات را در تغییر نشان می دهند و فضای معنوی خاصی را ابداع می نمایند که رجوع به عالم توحید دارد. این نقوش و طرح ها که فاقد تعینات نازل ذی جان هستند، واسلیمی (اسلامی) خوانده می شوند، آدمی را به واسطه صور تنزیهی به فقر ذاتی خویش آشنا می کنند.

تفکر توحیدی چون دیگر تفکر های دینی و اساطیری در معماری مساجد، تجلی تام و تمام پیدا می کند. معماری مساجد و تزئینات آن در گنبد، مناره ها، موزاییک ها، کتیبه ها، نقوش و مقرنس کاری، فضایی را ابداع می کند که آدمی را به فضای ملکوتی پیوند می دهد و تا آنجا که ممکن است «اسقاط اضافات» و افنای تعینات و تعلقات در وجود او حاصل کند.

نشانی داده اند اهل خرابت

که التوحید اسقاط الاضافات

معماران و نقاشان و خطاطان در تمدن اسلامی، پیشه ورانی مؤمن هستند که این فضا را ابداع می کنند. آنها درصدد تصویر و محاکات جهان خارج نیستند. از اینجا به طرح صورت ریاضی و اقلیدسی هنر یونانی- رومی نمی پردازند. بهره گیری از طاق های ضربی و گنبدها، چون نشانه ای از آسمان و انحناها و فضاهای چندسطحی و این گونه تشبیهات و اشارات در هنر اسلامی، عالمی پر از راز و رمز را ایجاد می کند که با صور خیالی یونانی متباین است.

فی الواقع مسلمانان که به جهت محدودیت در تصویر نقوش انسانی و حیوانی نمی توانند تلقی توحیدی و نگاهی را که براساس آن، جهان، همه تجلی گاه و آئینه گردان حق تعالی است، در قالب توده های مادی و سنگ و فلز بریزند- که حالتی کاملاً تشبیهی دارد- با تحدید فضا و ایجاد احجام با تزئیناتی شامل نقش و نگار و رنگ آمیزی های تند و با ترسیمات اسلیمی، این جنبه را جبران و به نحوی نقش و نگارهای عرشی را در صورت تنزیهی ابداع می کند. به قول «ا.ه. کریستی» در کتاب میراث اسلام:

«اشیایی که مسلمین چه برای مقاصد دینی و چه به جهت امور عادی می سازند آنچنان دارای نقش و نگار است که انسان گاهی گمان می کند این اجسام ورای ساختمان، دارای روح اسرارآ میزی هستند.»

با توجه به مقدمات فوق، معماری نیز که در هنر اسلامی شریف ترین مقام را داراست، همین روح اسرارآمیز را نمایش می دهد. معماران در دوره اسلامی سعی می کنند تا همه اجزای بنا را به صورت مظاهری از آیات حق تعالی ابداع کنند، خصوصاً در ایران، که این امر در دوره اسلامی به حد اعلای خویش می رسد. از اینجا که نقشه ساختمانی و نحوه آجرچینی و نقوشی که به صورت کاشی کاری و گچ بری و آئینه کاری و غیره کار شده است، توحید و مراتب تقرب به حق را به نمایش می گذارند و بنا را چون مجموعه ای متحد و ظرفی مطابق با تفکر تنزیهی دینی جلوه گر می سازند.

معماری اسلامی چون دیگر معماری های دینی به تضاد میان فضای داخل و خارج و حفظ مراتب توجه می کند. هنگامی که انسان وارد ساختمان می شود، میان درون و بیرون تفاوتی آشکار مشاهده می کند. این حالت در مساجد به کمال خویش می رسد، به این معنی که آدمی با گشت میان داخل و خارج، سیر میان وحدت و کثرت، و خلوت و جلوت می کند. هر فضای داخلی خلوتگاه و محل توجه به باطن، و هر فضای خارجی جلوتگاه و مکان توجه به ظاهر، می شود. بنابراین، نمایش معماری در عالم اسلام، نمی تواند همه امور را در صرف ظاهر به تمامیت رسانده و از سیر و سلوک در باطن تخلف کند. به همین اعتبار هنر و هنرمندی به معنی عام، در تمدن اسلامی عبادت و بندگی و سیر و سلوک از ظاهر به باطن است.

اساساً اسلام جمع میان ظاهر و باطن است و تمام و کمال بودن دیانت اسلام به همین معناست، چنانکه «شهرستانی» در کتاب ملل و نحل در این باب می گوید: «آدم اختصاص یافت به اسما و نوح به معانی این اسما و ابراهیم به جمع بین آن دو، پس خاص شد موسی به تنزیل (کشف ظاهر و صور)، و عیسی به تأویل (رجوع به باطن و معنی) و مصطفی- صلوات الله علیه و علیهم اجمعین- به جمع بین آن دو. چنین وضعی در اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی سبب می شود که هنر اسلامی برخلاف هنر مسیحی صرفاً بر باطن و عقبی تأکید نکند و یا چون هنر یهودی تنها به دنیا نپردازد، بلکه جمع میان دنیا و عقبی کند و در نهایت هر دو جهان را عکس و روی حق تلقی کند.

● غرب زدگی هنر و در حجاب شدن هنر اسلامی

اما سرانجام هنر اسلامی نیز چون هنر پایانی مسیحی از سادگی نخستین به پیچیدگی گرایش می یابد و به تدریج، حکمت معنوی خویش را که باطن آن است، از دست می دهد و به تقلیدی صرف، تبدیل می شود، تقلیدی که در هنر اسلامی، به دلیل فقدان الگوی مستقیم از قرآن (چنان که هنر مسیحی به تصویر وقایع عهدین پرداخته و یا همان طوری که هنر ودایی و بودایی در معماری و پیکرتراشی و نقاشی هندسی - چینی تجلی پیدا کرده است) به اوج خود می رسد. با بسط انقلاب رنسانس و جهانی شدن فرهنگ جدید غرب و رسیدن آن در قرن نوزده به امپراتوری عثمانی و شمال آفریقا و ایران وهند، هنر اسلامی که مسخ شده است به تدریج فرو می پاشد و جایش را به هنری بی ریشه می دهد که فاقد هرگونه تفکر اصیل است.

درحقیقت هنر منسوخ غربی در صورتی منحط به سراغ مسلمانان می آیدو درصدر تاریخ جدید، هنر غربزده جهان اسلام، ذیل تاریخ هنر غربی واقع می شود. غفلت از تفکر و رسوخ درمبادی هنر غربی و تکرار ظاهر، با الهام از نسیم شیطانی هوای هنری غرب، وصفی غریب را مستقر می کنند که حکایت از بحران مضاعف ریشه دارد و نه در آسمان. او هنوز نیست انگاری عمیق غربی را در وجود خویش دل آگاهانه و یا خودآگاهانه احساس نکرده تا اثری از خود ابداع کند که در مرتبه هنر غربی قرار گیرد و نه در مقام تجربه معنوی دینی قدیم است که در هنرش جهانی متعالی ابداع شود.

در این مرتبه ، هنرمند مسلمان غربزده ، که هیچ تجربه ای ذیل تفکر تکنیکی و محاسبه گرانه و هنر انتزاعی و یا طبیعت انگارانه آن ندارد، میان زمین و آسمان ازخیالات و اوهام خویش به محاکات از محاکات های اصیل- محاکات ناشی از تجربه معنوی جدید- می پردازد و گاه به هنر انضمامی کلاسیک و رمانتیک و گاه به هنر انتزاعی و وهمی مدرن و پست مدرن گرایش پیدا می کند و عجیب آن که در این تجربیات منسوخ، هنر وهمی خویش را که بر تکرار صرف صورت و نقش ونگار غربی - بدون حضور و درک معنی آن - مبتنی است ، روحانی و دینی می خواند.

البته در عصر بحران متافیزیک جدید و هنر ابلیسی آن، عده ای درجست وجوی گذشت از صور و نقوش و زبان هنری جدید هستند. تجربیات هنری عصر انقلاب اسلامی نیز نشانه این جست وجوست، اما تا رسیدن به تحول معنوی ، هنرمندان ، خواسته و ناخواسته، اسیر این صور و نقوش هستند. هنرمندان آزاداندیش ملحد غربزده ممالک اسلامی نیز حامل همان تجربه منسوخ غربی هستند و در وهم خویش هنر اصیل غربی را تجربه می کنند.اینان تمام همشان سیر به سوی هنری است که پایان هنر غربی است، در حالی که برخی از هنرمندان غربی در جست وجوی راهی برای گذشت از هنر رسمی غرب تلاش می کنند.

منبع روزنامه ایران

گرداوری سایت گروه فن و هنر ایران زمین

 


برچسب‌ها: هنر اسلامی, عرفان, هندسه, هنرهاى سنتی
تاریخ : ۱۳٩۳/٦/۳٠
نویسنده : { فربد حیدری } Farbod Heidari
نظرات ()

توسعه صادرات صنایع دستی از برنامه های مهم کشور است

ارومیه - ایرنا - مشاور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت:

توسعه صادرات صنایع دستی از برنامه های مهم و اساسی سازمان میراث فرهنگی در سال آینده است.

توسعه صادرات صنایع دستی از برنامه های مهم کشور است

'محمدرضا رشید کردستانی چهارشنبه شب در آیین افتتاح دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی در ارومیه افزودر:

صنایع دستی و میراث فرهنگی جزو منابع تجدیدناپذیر کشور هستند که تنها عامل حفاظت کننده این دو اعتبارات است.

 

کردستانی با بیان اینکه از طرح های موجود در زمینه صنایع دستی حمایت می کنیم گفت:

آمادگی داریم تا بازارچه های صنایع دستی را ایجاد کنیم و طرح های خوبی نیز در زمینه صنایع دستی داریم که می توانند جایگزین کشاورزی به عنوان یک روش معیشت شوند.

 

وی ادامه داد:

داشتن مدیری توانمند که در این حوزه توانایی خاصی داشته باشد می تواند کمک شایسته ای به توسعه صنایع دستی و مشاغل حاصل از آن داشته باشد.

 

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای خوب استان در حوزه صنایع دستی گفت: هنرمندان ذخایر فرهنگی استان بوده و نیازمند شناسایی و قدردانی هستند.

 

'هادی بهادری' با بیان اینکه هنرمندان صنایع دستی مهجور مانده اند ادامه داد: نمایش هنر و صنعت هنرمندان یکی از راههای قدردانی و نیز معرفی آنان در سطح جامعه است.

 

وی گفت: کل کارمندان استان 60 هزار نفر است در حالی که بخش صنایع دستی استان بدون اینکه باری بر دوش دولت بگذارد 20 هزار نفر را جذب و مشغول به کار کرده است.

 

وی اضافه کرد:

با توجه به بحران حاصل از خشکسالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، صنایع دستی می تواند شغلی جایگزین برای کشاورزی باشد که از نظر اقتصادی برای روستاییان نیز بسیار مفید است.

 

بهادری با اشاره به آموزشهای مرتبط با صنایع دستی در آذربایجان غربی گفت: برای خروج این صنعت از حالت رکود باید آموزشهای دانشگاهی در این زمینه توسعه یابد.

 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: هم اکنون 20 هزار نفر در بخش صنایع دستی در استان در 30 رشته فعالیت می کنند.

 

جلیل جباری اظهار کرد: یک هزار پروانه برای فعالان صنایع دستی استان صادر شده و از کل فعالان این حوزه دو هزار نفر در 20 رشته در زمینه مشاغل خانگی کار می کنند.

 

وی ادامه داد:

میزان صادرات صنایع دستی استان در سال گذشته یک میلیون و 200 هزار دلار بوده است.

 

جباری اظهار کرد: به خاطر تعطیلی برخی کارگاههای صنایع دستی در استان با تامین اعتبار 52 کارگاه برای دریافت اعتبارات به مبلغ 25 میلیارد ریال به بانکها معرفی شده اند.

 

وی گفت:

اگر هم مشکلی در زمینه دریافت تسهیلات وجود دارد مربوط به سیستم بانکی است و باید بانکها در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

 

در این آیین به 15 نفر از فعالان صنایع دستی در استان، نشان ملی مرغوبیت اهدا شد.

 

این نشان هر دو سال یک بار در کشور اهدا می شود.

 

دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی با حضور هنرمندان و مسوولان استانی شامگاه دیروز چهارشنبه در محل نمایشگاههای بین المللی ارومیه گشایش یافت.

 

این نمایشگاه دارای 150 غرفه است که در آن با دعوت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی 30 استان کشور، سعی شده تا مردم آذربایجان غربی با رشته های مختلف صنایع دستی کشور آشنا شوند.

 

هنرمندان استان 50 غرفه از غرفه های نمایشگاه صنایع دستی استان را به خود اختصاص داده اند.

 

در دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی هنرهایی مانند سراجی سنتی، شیشه گری، صنایع چوب، تراش سنگهای قیمتی، سازسازی، معرق روی چوب، نقاشی سفال، نقاشی و کنده کاری روی شیشه، گلیم، چارق، تابلو های برجسته، صنایع چرم و غیره به نمایش گذاشته شده است.

 

آذربایجان غربی دارای 20 هزار نفر فعال در زمینه صنایع دستی است که سال گذشته یک و میلیارد و 200 هزار دلار ارزش صادرات صنایع ستی هنرمندان استان بوده است.

 

دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی تا 30 شهریور ماه در سالن شماره 2 نمایشگاههای بین المللی ارومیه در پارک جنگلی این شهر برای بازدید عموم دایر است.

 

منبع ایرنا

 گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین 


برچسب‌ها: صنایع دستی, میراث فرهنگی, هنرهای سنتی, فن و هنر ایران زمین
تاریخ : ۱۳٩۳/٦/۳٠
نویسنده : { فربد حیدری } Farbod Heidari
نظرات ()

توسعه صادرات صنایع دستی از برنامه های مهم کشور است

ارومیه - ایرنا - مشاور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: توسعه صادرات صنایع دستی از برنامه های مهم و اساسی سازمان میراث فرهنگی در سال آینده است.

توسعه صادرات صنایع دستی از برنامه های مهم کشور است

'محمدرضا رشید کردستانی' چهارشنبه شب در آیین افتتاح دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی در ارومیه افزود: صنایع دستی و میراث فرهنگی جزو منابع تجدیدناپذیر کشور هستند که تنها عامل حفاظت کننده این دو اعتبارات است.

 

کردستانی با بیان اینکه از طرح های موجود در زمینه صنایع دستی حمایت می کنیم گفت: آمادگی داریم تا بازارچه های صنایع دستی را ایجاد کنیم و طرح های خوبی نیز در زمینه صنایع دستی داریم که می توانند جایگزین کشاورزی به عنوان یک روش معیشت شوند.

 

وی ادامه داد: داشتن مدیری توانمند که در این حوزه توانایی خاصی داشته باشد می تواند کمک شایسته ای به توسعه صنایع دستی و مشاغل حاصل از آن داشته باشد.

 

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای خوب استان در حوزه صنایع دستی گفت:

هنرمندان ذخایر فرهنگی استان بوده و نیازمند شناسایی و قدردانی هستند.

 

'هادی بهادری' با بیان اینکه هنرمندان صنایع دستی مهجور مانده اند ادامه داد: نمایش هنر و صنعت هنرمندان یکی از راههای قدردانی و نیز معرفی آنان در سطح جامعه است.

 

وی گفت: کل کارمندان استان 60 هزار نفر است در حالی که بخش صنایع دستی استان بدون اینکه باری بر دوش دولت بگذارد 20 هزار نفر را جذب و مشغول به کار کرده است.

 

وی اضافه کرد: با توجه به بحران حاصل از خشکسالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، صنایع دستی می تواند شغلی جایگزین برای کشاورزی باشد که از نظر اقتصادی برای روستاییان نیز بسیار مفید است.

 

بهادری با اشاره به آموزشهای مرتبط با صنایع دستی در آذربایجان غربی گفت: برای خروج این صنعت از حالت رکود باید آموزشهای دانشگاهی در این زمینه توسعه یابد.

 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: هم اکنون 20 هزار نفر در بخش صنایع دستی در استان در 30 رشته فعالیت می کنند.

 

جلیل جباری اظهار کرد: یک هزار پروانه برای فعالان صنایع دستی استان صادر شده و از کل فعالان این حوزه دو هزار نفر در 20 رشته در زمینه مشاغل خانگی کار می کنند.

 

وی ادامه داد: میزان صادرات صنایع دستی استان در سال گذشته یک میلیون و 200 هزار دلار بوده است.

 

جباری اظهار کرد: به خاطر تعطیلی برخی کارگاههای صنایع دستی در استان با تامین اعتبار 52 کارگاه برای دریافت اعتبارات به مبلغ 25 میلیارد ریال به بانکها معرفی شده اند.

 

وی گفت: اگر هم مشکلی در زمینه دریافت تسهیلات وجود دارد مربوط به سیستم بانکی است و باید بانکها در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

 

در این آیین به 15 نفر از فعالان صنایع دستی در استان، نشان ملی مرغوبیت اهدا شد.

 

این نشان هر دو سال یک بار در کشور اهدا می شود.

 

دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی با حضور هنرمندان و مسوولان استانی شامگاه دیروز چهارشنبه در محل نمایشگاههای بین المللی ارومیه گشایش یافت.

 

این نمایشگاه دارای 150 غرفه است که در آن با دعوت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی 30 استان کشور، سعی شده تا مردم آذربایجان غربی با رشته های مختلف صنایع دستی کشور آشنا شوند.

 

هنرمندان استان 50 غرفه از غرفه های نمایشگاه صنایع دستی استان را به خود اختصاص داده اند.

 

در دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی هنرهایی مانند سراجی سنتی، شیشه گری، صنایع چوب، تراش سنگهای قیمتی، سازسازی، معرق روی چوب، نقاشی سفال، نقاشی و کنده کاری روی شیشه، گلیم، چارق، تابلو های برجسته، صنایع چرم و غیره به نمایش گذاشته شده است.

 

آذربایجان غربی دارای 20 هزار نفر فعال در زمینه صنایع دستی است که سال گذشته یک و میلیارد و 200 هزار دلار ارزش صادرات صنایع ستی هنرمندان استان بوده است.

 

دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی تا 30 شهریور ماه در سالن شماره 2 نمایشگاههای بین المللی ارومیه در پارک جنگلی این شهر برای بازدید عموم دایر است.

 

منبع ایرنا

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین 

 


برچسب‌ها: صنایع دستی, هنرهاى سنتی, مقالات و عکس
تاریخ : ۱۳٩۳/٦/۳٠
نویسنده : { فربد حیدری } Farbod Heidari
نظرات ()

نگهداری 342 اثر در گنجینه اهدایی رهبر انقلاب به آستان قدس رضوی

مشهد - ایرنا - 342 اثر نفیس در گنجینه اهدایی رهبر معظم انقلاب اسلامی به آستان قدس رضوی نگهداری می شود.

نگهداری 342 اثر در گنجینه اهدایی رهبر انقلاب به آستان قدس رضوی

کارشناس مسوول گنجینه های قرآن و هدایای رهبر انقلاب روز چهارشنبه به ایرنا گفت: این گنجینه در فضایی به مساحت 400 متر مربع در تالار فرشچیان ساختمان موزه قرآن و نفایس مستقر در صحن کوثر حرم مطهر رضوی قرار دارد.

 

محمدرضا ساقی افزود: این گنجینه شامل آثار هنری نفیسی است که شخصیت‏های برجسته ایرانی، مقامات و سران کشورهای مختلف، هنرمندان و ارادتمندان به رهبر فرزانه انقلاب تقدیم و ایشان نیز این هدایا را به آستان قدس رضوی اهدا کرده اند.

 

ساقی تصریح کرد: در این گنجینه آثار متنوعی چون تابلوهای خط و تذهیب، نقاشی، تابلو فرش، تراش روی شیشه، معرق چوب و صدف، سوزن دوزی، قلم زنی روی مس، انواع ظروف، ماکت ها، مدال‏ها و سکه به نمایش گذاشته شده است.

 

به گفته وی، میز و آینه مشبک و معرق صدفی هدیه بشار اسد رییس جمهور سوریه، میز هشت ضلعی با تزیینات معرق اهدایی «غلام اسحاق خان» رییس جمهور پاکستان، تابلوی نقاشی هدیه رییس جمهور مغولستان، ماکت کعبه و مسجدالحرام تقدیمی امیر عبدالله ولیعهد وقت عربستان از جمله هدایای این گنجینه به شمار می رود.

 

ساقی گفت: میز معرق و خاتم کاری شده اهدایی حافظ اسد رییس جمهور فقید سوریه، قالیچه محرابی گلدانی و تابلوهای معرق صدف و تابلوی معرق چوب «عاشورا» از دیگر هدایای به نمایش گذاشته شده در این موزه است.

 

منبع ایرنا

گرداوری فن و هنر ایران زمین

 

 


برچسب‌ها: تابلو, معرق, چوب, مشبک
تاریخ : ۱۳٩۳/٦/۳٠
نویسنده : { فربد حیدری } Farbod Heidari
نظرات ()

قاچاقچیان چوب در مازندران پاسگاه را آتش زدند

ساری - ایرنا - قاچاقچیان چوب بامداد امروز (شنبه) پاسگاه ایست و بازرسی محمولات جنگلی خلیل شهر را در شرق استان مازندران به آتش کشیدند.

قاچاقچیان چوب در مازندران پاسگاه را آتش زدند

رییس اداره منابع طبیعی بهشهر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب افزود:

این اتفاق حدود ساعت 4 صبح رخ داد و متجاوزان با مواد منفجره دست ساز این پاسگاه را به طور کامل از بین بردند.

 

 مسعود حبیبی بیان کرد: سه سال قبل و در جریان احداث این پاسگاه نیز کسانی که منافع خود را با راه اندازی این ایستگاه بازرسی در خطر می دیدند، اقدام به تخریب آن کردند اما با وجود این تهدیدات، این پاسگاه تکمیل و راه اندازی شد.

 

رییس اداره منابع طبیعی بهشهر افزود: منطقه ای که این پاسگاه ایست و بازرسی در آن احداث شد، از جمله مناطقی بود که تخلفات و قاچاق چوب بسیاری در آن انجام می شد.

 

وی اظهار کرد: با راه اندازی این مرکز و بازرسی های متعدد و سخت گیری های بسیار، از تجاوز به حریم جنگل و قاچاق چوب تا حد زیادی جلوگیری شد.

 

حبیبی ادامه داد: چند شب قبل نیز قاچاقچیان دوربین های مدار بسته این پاسگاه را سرقت کردند که به نظر می رسد دلیل اصلی آن، پنهان ماندن برنامه آتش زدن پاسگاه از دید قانون بود.

 

وی بیان کرد: به دلیل زیاد بودن تعداد کسانی که از این منطقه اقدام به قاچاق چوب می کردند، مظنون خاصی مورد نظر نیست اما تلاش می کنیم در سریعترین زمان ممکن نسبت به بازسازی پاسگاه اقدام کنیم.

 

منطقه بهشهر 63 هزار هکتار اراضی ملی دارد که از این میزان 35 هزار هکتار مرتع و بقیه عرصه های جنگلی است.

 

سال گذشته با تلاش ماموران اداره منابع طبیعی بهشهر، 28 هزار هکتار از اراضی ملی این منطقه از متصرفان پس گرفته شد.

 

به دلیل بالا بودن حجم قاچاق چوب در این منطقه، 6 پاسگاه ایست و بازرسی محمولات جنگلی دایر شده است و ماموران پارسال توانستند 12 تُن تنه صنعتی و 85 تُن هیزم قاچاق کشف و ضبط کنند.

 

اداره منابع طبیعی بهشهر همچنین برای برخورد با قاچاقچیان چوب، 31 پرونده قاچاق چوب در محاکم قضایی تشکیل داده که احکام برخی از این پرونده ها صادر و اجرایی شده است.

 

 22/06/1393 |منبع ایرنا

 گرداوری وبسایت فن و هنر ایران زمین 


برچسب‌ها: چوب, صنایع چوب, درخت, جنگل
تاریخ : ۱۳٩۳/٦/۳٠
نویسنده : { فربد حیدری } Farbod Heidari
نظرات ()
مونالیزا 
زیباترین تابلو های دنیا

 

این صورت با لبخند مرموزش، خود به تنهایی با هنر مترادف شده است و قطعا مشهورترین نقاشی است که همه‌مان می‌شناسیم.

مونالیزا تقریبا تاثیرگذارترین پرتره در طول تاریخ نیز بوده است.

نقاشی رنگی ونگوگ 


نقاشی رنگی ونگوگ

بی‌شک این اثر یکی از زیباترین و دوست داشتنی‌ترین تابلوهای نقاشی جهان است. به طوری که نوابغ بعد از ونگوگ از آن تاثیر گرفته‌اند. 
گویا ونگوگ قصد داشته در طول نیم قرن یا بیشتر با استفاده پرمعنی اش از رنگ، نوابغ و هنرمندان سراسر جهان را تحت تاثیر قرار دهد.

 

نقاشی رنگی گل‌های آفتابگردان ونگوگ 

نقاشی رنگی گل‌های آفتابگردان ونگوگ

ونگوگ بعد از ترک زادگاهش هلند به مقصد جنوب فرانسه برای تشکیل انجمن هنری، این گل‌های آفتابگردان را نقاشی کرده است. 
او این اثر را برای تزئین اتاق خواب دوستش پل گوگن نقاشی کرد. ونگوگ سال بعد یعنی سال 1889 کپی دیگری نیز از این نقاشی کشید و شاید هم کپی دیگری در سال بعدتر. 
کپی‌‌ها و نسخه‌‌های متفاوت دیگری از این تابلو نیز به شاگردان او نسبت داده شده است.

این گل‌های هنری معروف در قلبشان نمونه ساده‌ای از ایجاز زندگی را به نمایش می‌گذارند؛ آنها چرخه‌‌های متفاوت زندگی ما هستند، شکوفه‌‌های شاداب و باطراوت تا پژمردگی و نابودی... . 

 موج نهم شاهکاری واقعی از نقاش آیوازوفسکی

 موج نهم شاهکاری واقعی از نقاش آیوازوفسکی

تابلوی موج نهم شاهکاری واقعی است. آیوازوفسکی در این نقاشی که تلاش شوم گروهی را برای نجات یافتن از امواج بی‌رحم اقیانوس نشان داده، به کمال تکنیکی ناب خویش دست یافته است. 
با وجود این قوی‌ترین بخش این کمپوزیسیون در مرکز نقاشی قرار دارد که مرموز‌ترین و عرفانی‌ترین بخش و نمایش‌دهنده تشعشعات خورشید است و به صحنه با طیفی از رنگ‌های قوی سبز و صورتی، روشنایی بخشیده است. همچنین بارها از این نقاشی به اسم زیباترین نقاشی روسی نام برده شده است.

 

 بزرگ‌ترین نقاشی بریتانیایی ( آکادمی ‌سلطنتی ) 

 بزرگ‌ترین نقاشی بریتانیایی ( آکادمی ‌سلطنتی )

این تابلو به عنوان بزرگ‌ترین نقاشی بریتانیایی مورد تجلیل واقع شده است. وقتی که برای اولین بار سال 1821 در آکادمی ‌سلطنتی نمایش داده شد، هیچ خریداری نیافت. ولی وقتی در فرانسه، تئودور گریکالت این اثر را تحسین کرد، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

 

سازه برج بابل بروگل - راهی برای رسیدن به بهشت

سازه برج بابل بروگل

موضوع این نقاشی سازه برج بابل است. در کتاب مقدس آمده که این برج ساخته دست بشر برای رسیدن به بهشت بوده است. بروگل در نشان دادن معماری برج بابل با طاق‌‌های بی‌شمار و نمونه‌‌های دیگر از مهندسی رومی، عمدا کلسئوم روم را تداعی کرده است. 
هدف او از این نقاشی این بوده که خطرات غرور بشر و شاید هم زیانبار بودن عقلانیت کلاسیک در مواجهه با علوم دینی و مسیحی را نشان دهد.

 

 کشتی جنگی قدیمی نقاشی برتر در سال 2005 انگلستان

 کشتی جنگی قدیمی نقاشی برتر در سال 2005 انگلستان

در مهم‌ترین بخش نقاشی، یعنی کشتی جنگی قدیمی، ترکیب‌بندی غیرعادی است، این بخش در سمت چپ تصویر جای گرفته، یعنی جایی که بر شکوه و جلال اثر تاکید می‌شود. 
اکثر رنگ‌های شبح‌گونه این اثر در گوشه‌ای از مثلثی قرار گرفته است که در دو گوشه دیگر آن آسمان آبی و همچنین مه ای که به سوی آسودگی خیال پیش می‌رود ، قرار دارد. سال 2005 این نقاشی به عنوان عالی‌ترین اثر هنری در گالری هنر بریتانیا انتخاب شد.

 

 عنوان بهترین کار رامبرانت


برچسب‌ها: تابلو, زیبا, نقاشی, هنرهای سنتی
تاریخ : ۱۳٩۳/٦/۳٠
نویسنده : { فربد حیدری } Farbod Heidari
نظرات ()
کاخ عالی قاپو

معماری اصفهان : کاخ عالی قاپو

کاخ عالی قاپو از بناهای شاخصی است که به دست شاه عباس کبیر در قرن 11 هجری در اصفهان ساخته شد.
اصفهان در آن زمان پایتخت بود و بین 500 تا 600 هزار نفر جمعیت داشت. کاربری اصلی این فضا و هدف از ساخت آن این بود که یک هسته مرکزی جهت حل و فصل امور کشور و دربار پادشاه بوجود آید و از این رو است که مورخین معاصر و شاه عباس اول از آن با نام دولتخانه مبارکه نقش جهان یاد کرده اند.

در این زمان نظام گسترده ای از میدان ها و خیابان ها، پارک ها و ساختمان ها در اصفهان برقرار بود و بسیاری در آن زمان این شهر را بزرگترین شهر عالم دانسته اند زمانی که خبری از ورسای و شهرهای بزرگ اروپایی نبود.

نکته جالب این است که همگی اعتقاد بر این دارند که اصفهان شهرت خود را مدیون شاه عباس است.


معماری اصفهان : کاخ عالی قاپو

جابر بن انصاری در تاریخ اصفهان نوشته است شالوده این عمارت در عهد جانشینان تیمور یا تراکمه ریخته شده بود و شاه عباس در 1018 هجری پنج طبقه دیگر بر آن اضافه نمود و تغییراتی هم در طبقه اول آن داد تا کل بنا دارای تعادل باشد.


برچسب‌ها: هنر سنتی, فن و هنر ایران زمین, ایران, اصفهان
تاریخ : ۱۳٩۳/٦/۳٠
نویسنده : { فربد حیدری } Farbod Heidari
نظرات ()

آب و آینه

آب و آینه    آب و اینه در نظر ایرانیان قدیم نشان از پاکی ، تقدس ، صفا و درستی داشته و دارد .  آب و آینه در فرهنگ ایرانیان نماد پاکی و روشنایی، راستگویی و صفا بوده‌اند و به احتمال زیاد کاربرد آن در معماری نیز همین معنا را دارد.

آب و اینه در نظر ایرانیان قدیم نشان از پاکی ، تقدس ، صفا و درستی داشته و دارد .

آب و آینه در فرهنگ ایرانیان نماد پاکی و روشنایی، راستگویی و صفا بوده‌اند و به احتمال زیاد کاربرد آن در معماری نیز همین معنا را دارد.

آینه کاری 

آب و آینه    آب و اینه در نظر ایرانیان قدیم نشان از پاکی ، تقدس ، صفا و درستی داشته و دارد .  آب و آینه در فرهنگ ایرانیان نماد پاکی و روشنایی، راستگویی و صفا بوده‌اند و به احتمال زیاد کاربرد آن در معماری نیز همین معنا را دارد.

آینه‌کاری نوعی تزیین داخلی ساختمان، با چسباندن قطعه‌های کوچک آینه به شکل‌های هندسی و گل و بته‌های مختلف است. در این رشتهٔ هنری، هنرمند آینه‌کار با استفاده از شیشه و برش آن به اشکال متنوع، فضایی درخشان و زیبا در بناها می‌آفریند که از بازتاب نور در قطعات بی‌شمار آینه تشعشع، درخشش و زیبایی در تزیینات بناها ایجاد می‌شود و پوششی بسیار مناسب و زیبا برای تزیین بنا از نظر استحکام و دوام است.

 هنرهای تزیینی ایران

 

این هنر یکی از شاخه‌های هنرهای تزیینی ایران است و از ابتکارهای ویژهٔ هنرمندان ایرانی به شمار می‌آید و در دوره ساسانیان رایج بوده است.

بنای دیوانخانهٔ شاه طهماسب صفوی

از آیینه کاری های بجا مانده می توان بنای دیوانخانهٔ شاه طهماسب صفوی (۹۳۰ - ۹۸۴ق‌/ یا ۱۵۲۴ - ۱۵۷۶م‌) در قزوین را نام برد  

 

آب و آینه در فرهنگ ایرانیان نماد پاکی و روشنایی، راستگویی و صفا بوده‌اند و به احتمال زیاد کاربرد آن در معماری نیز همین معنا را دارد. علاوه بر این ریشه‌های اقتصادی آینه‌کاری را نباید فراموش کرد. در سده ۱۰هجری قمری آینه از اروپا به ویژه از ونیز به ایران وارد می‌شد و بخشی از این آینه‌ها هنگام جابه‌جایی در راه می‌شکست. هنرمندان ایرانی برای بهره‌گیری از قطعات شکسته راهی ابتکاری یافتند و از آن ها برای آینه‌کاری استفاده کردند و آینه‌کاری ظاهراً با کاربرد آنها آغاز شد. آینه کاری در آغاز با نصب جام‌های یک پارچه آینه بر بدنه بنا شروع شد. نه تنها درون بنا بلکه دیوارهای ستون‌دار عصر صفوی نیز با آینه‌های بزرگ تزیین شد.

 

ابزار و مواد کار آینه کاری  

مصالح و مواد مورد استفاده در هنر آینه کاری عبارتند از: آینه چسب یا بُنکس (در اصطلاح چسب چوب را گویند)، سریش و گچ نرم. ابزارهایی که در هنر آینه کاری استفاده می‌شوند عبارتند از: قلم طراحی، خط کش چوبی برای خط اندازی روی شیشه، میز زیر دست، الماس آینه بر و تنها ابزاری که در نصب آن به کار برده می‌شود کاردک است .

 

شیوه اجرای کار در آینه‌کاری  

این گونه‌است که نخست، طرح مورد نظر توسط طراح، معمار یا شخص آینه کار آماده می‌شود سپس کاغذ طراحی شده را سوزنی می‌کنند و برسطح کار می‌گذارند و روی آن گرده زنی می‌کنند.

 

پس از آن از روی طرحی که به وسیله گرده بر دیوار منتقل شده، هنر آینه کاری را به وسیله چسباندن قطعات آینه روی دیوار با گچ و سریش به انجام می‌رسانند.

 

در سطوح آینه کاری زمینه کار دارای نقوش یا خطوط برجسته یا فرورفته‌است زمینه کار توسط یک فرد گچ‌بر مشابه طرح آینه کاری آماده شده، سپس قطعات آینه به وسیله آینه بر یا آینه کار در اندازه و اشکال مورد نظر با الگویی مقوایی برش داده شده (بدون انکه آنها را از هم جدا سازند) آماده می‌شود.

 

آنگاه آینه چسبان به وسیله خمیری که مرکب از گچ و سریش است قطعات آینه را براساس طرح به وسیله فشار آوردن دست به محل برش آن‌ها روی گچ کشته بر سطح کار می‌چسباند و با فشار دست برجستگی و فرورفتگی مورد نظر را ایجاد می‌کند، سپس نقوش دلخواه و مورد نظر را پدیدار می‌سازد در خاتمه آینه پاک کن سطح کار را پاک کرده، براق می‌کند.

 

اجرای طرح روی کاغذ پس از تشخیص ابعاد و تقسیم‌بندی گره محاسبه می‌شود سپس هر گره را در خود خرد کرده و به وسیله آینه‌های حمیل یک سانتیمتری که در اطراف نقش گره چسبانده می‌شود، گره اصلی نمایان می‌شود.

 

در داخل لقاط گره نقوش ویژه طراحی شده مثل نقوش اسلیمی ، گل و برگ و پرنده و غیره را اجرا می‌کنند و افزون بر آن قسمت آینه بری به وسیله آینه‌های رنگی و برش آینه به صورت محدب که به نام کُپ بری (آینه محدب) معروف است ، طرح لازم را آماده کرده و به عنوان مثال در طرح درخت انگور الوان، سیاه و یاقوتی که هم رنگ و هم ابعاد آن مشخص است، شبیه اصل درخت طراحی می‌کنند و آینه محدب را بر اساس طرح آماده با گچ بر سطح کار می‌چسبانند.

 

سپس لایه گچ نرم در قطر حدود سه میلی‌متر بر آخرین سطح بر جسته مالیده می‌شود و پس از آن شیشه‌های محدب ساخته شده را خرد کرده و با انواع آینه‌های رنگی به کار می‌برند.

 

در مورد طرح‌های گیاهی و اسلیمی و قواره سازی، مانند معرق‌کاری برای تمام نقوش، الگو تهیه کرده و پس از برش آینه با الماس، به کمک سنگ، لبه‌های آن را گرد می‌کنند.

 

ضخامت مطلوب آینه برای آینه کاری یک میلی‌متر است، اما تا ضخامت دو میلی‌متر یا بیشتر نیز به کار برده شده‌است. از آنجا که واردات آینه گران قیمت و شکننده بود، استادکاران ایرانی از مدت‌ها پیش به ساخت آینه‌های قلع و سیمابی می‌پرداختند.

بعدها جیوه دادن آینه تغییر کرد و آب مقطر و "نیترات دراژن " ( معروف به سنگ جهنم ) به کار بردند. این آینه چندان که باید شفاف نبود ، از این رو در عمده آستانه‌ها و اماکن متبرکه آینه‌های بلژیکی به کار برده شده‌است.

 

گرداوری سایت 


برچسب‌ها: اینه کار, اسلیمی, مشبک, قواره سازی


آخرین مطالب
   
 
متن دلخواه شما